image

Як вигідно звільнитися з роботи, - поради юриста із Закарпаття

У житті кожної людини можуть виникнути обставини, через які потрібно звільнитися з роботи. Однак не всі знають, як це зробити правильно і максимально вигідно для себе. Універсальних порад з цього приводу, звісно, немає, адже все залежить від конкретної життєвої ситуації та ваших відносин з роботодавцем. 

Водночас у цьому матеріалі узагальнено основні положення трудового законодавства щодо звільнення за власним бажанням. Ці положення важливо знати, щоб у наказі про звільнення та у трудовій книжці була вказана правильна стаття Кодексу законів про працю (далі - КЗпП).

Багатьом громадянам відоме правило, за яким у випадку звільнення за власним бажанням потрібно подати заяву за два тижні до бажаного звільнення і при цьому ці два тижні відпрацювати, щоб не звільнили за прогул. Однак це  так зване двотижневе правило діє не завжди. Насамперед, все залежить від того, який трудовий договір був з вами укладений: строковий чи безстроковий (на невизначений строк).

Розірвання строкового трудового договору

Якщо ви працюєте на умовах строкового трудового договору (тобто вас прийняли на роботу на визначений строк) то звільнитися достроково можна лише у таких випадках: 1) хвороба або інвалідність працівника, які перешкоджають виконанню роботи за договором; 2) порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору; 3) інші поважні причини, перелік яких вказано нижче (ст. 39 КЗпП).

Тому двотижневе правило тут не діє. Якщо ви уклали строковий трудовий договір, то для його розірвання обов’язково потрібно шукати поважні причини. Однак у разі, якщо було укладено трудовий контракт, то у ньому можуть міститися й додаткові підстави для його дострокового розірвання.

Також варто зауважити, що спори про дострокове розірвання строкового трудового договору вирішуються, як правило, в судовому порядку. Можна ще звернутися до комісії по трудових спорах (орган, що обов’язково створюється на підприємствах, установах, організаціях з чисельністю працюючих не менше 15 чоловік). Але на практиці цей метод малодієвий.

Звільнення за власним бажанням з поважних причин

Незалежно від того, працюєте ви на умовах строкового чи безстрокового трудового договору, звільнитися в будь-який момент без відпрацювання двотижневого строку можна у разі наявності таких поважних причин, перелік яких передбачений статтею 38 КЗпП: 1) переїзд на нове місце проживання; 2) переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; 3) вступ до навчального закладу; 4) неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; 5) вагітність; 6) догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; 7) догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; 8) вихід на пенсію; 9) прийняття на роботу за конкурсом; 10) інші поважні причини (наприклад, неможливість виконання своїх трудових обов’язків за станом здоров’я, що підтверджується медичним висновком).

У таких випадках роботодавець зобов’язаний провести звільнення у строк, про який просить працівник. Однак наявність однієї чи кількох з перелічених поважних причин для звільнення працівника за власним бажання потрібно підтвердити документально (наприклад, паспортні відомості про реєстрацію за новим місцем проживання, довідка (виклик) з навчального закладу, медична довідка тощо). Водночас жодного документального підтвердження необхідності догляду за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом, а також за інвалідом І групи не потребується і роботодавець не вправі цього вимагати. Достатньо лише подати роботодавцю заяву на звільнення із довідкою про склад сім’ї, яка підтверджує наявність у вас дітей віком до 14 років, або з копією документа, що підтверджує інвалідність особи, за якою ви здійснюєте догляд (при цьому законодавство не передбачає необхідності родинних зв’язків працівника з інвалідом).

Звільнення за угодою сторін

Якщо ж поважні причини відсутні, однак роботодавець погоджується на звільнення працівника в строк, про який просить працівник, то підставою припинення трудового договору в цьому випадку слід вважати угоду сторін (п. 1 ч.1 ст. 36 КЗпП), за умови, що сторони домовилися про цю підставу.

Припинення трудового договору за угодою сторін іноді використовується роботодавцем з метою незастосування імперативних норм, які регулюють порядок звільнення працівників з ініціативи роботодавця. Звільнення за угодою сторін дозволяє роботодавцю і працівнику уникнути трудових спорів, пов’язаних із розірванням трудового договору за іншими підставами з ініціативи роботодавця.

Законодавство не визначає форму угоди сторін про звільнення за цією підставою. Однак рекомендується укладати її у письмовій формі. Це убезпечить вас від можливих непорозумінь та спорів, якщо ви попередньо досягли лише усної домовленості з роботодавцем, але не закріпили її документально. Зокрема, у заяві на звільнення можна вказати: «Відповідно до п.1 ч.1 статті 36 КЗпП прошу звільнити мене з роботи за угодою сторін». Також вкажіть бажану дату звільнення. Позитивна резолюція роботодавця на такій заяві буде документально засвідчувати вашу домовленість (угоду).

Зміст домовленості про звільнення за угодою сторін законодавством також не визначено. Тому за цією підставою може припинятись як трудовий договір, укладений на невизначений строк, так і строковий трудовий договір до закінчення його строку.

Звільнення за власним бажанням на загальних підставах

Якщо нема поважних причин для звільнення і не виходить досягти угоди з роботодавцем, то доведеться звільнятися на загальних підставах. Зокрема, відповідно до ч. 1 статті 38 КЗпП працівник має право у будь-який час розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово (у заяві) за два тижні.

Датою, з якої розпочинається відлік строку попередження, є дата прийняття такої заяви відповідним працівником кадрової служби чи канцелярії. Для уникнення в подальшому спору щодо дати попередження працівникові, що звільняється, доцільно вимагати відповідної відмітки (із зазначенням дати та вхідного номера) про прийняття заяви на її копії, що залишається у працівника. Якщо працівник надсилає свою заяву рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення, то датою, з якої буде вестися відлік строку попередження, буде дата вручення, що вказується у повідомленні про вручення.

У заяві про звільнення працівник не зобов’язаний вказувати причини звільнення. Заява про звільнення може бути подана як у період роботи, враховуючи і строк випробування, так і при відсутності на роботі, наприклад у період відпустки чи тимчасової непрацездатності.

До закінчення двотижневого строку працівник не має права самовільно залишити роботу, оскільки це дає право роботодавцеві розірвати трудовий договір за своєю ініціативою як за прогул без поважних причин. Інші порушення трудової дисципліни з боку працівника протягом двотижневого строку попередження також можуть стати підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця чи застосування до працівника інших заходів дисциплінарного чи громадського впливу.

Після закінчення двотижневого строку попередження про звільнення за власним бажанням працівник має право припинити роботу. У інакшому випадку, якщо працівник після закінчення строку попередження не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник не вправі звільнити його за раніше поданою заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору (таким випадком може бути прийняття працівника в порядку переведення з іншого підприємства).

В день звільнення власник або уповноважений ним орган (як правило, відділ кадрів) зобов’язаний видати працівникові належно оформлену трудову книжку, а бухгалтерія – провести розрахунок.

Звільнення у зв’язку з порушенням роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору

Чинне трудове законодавство також передбачає, що працівник має право у визначений ним строк розірвати як строковий, так і безстроковий трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавства про працю, умови колективного чи трудового договору (ч.3 статті 38 та ч.1 статті 39 КЗпП). Однак у заяві працівник має вказати, що саме порушує роботодавець (наприклад, не забезпечує безпечні умови праці; несвоєчасно або в неповному розмірі виплачує заробітну плату, відпускні тощо; не дотримується графіка відпусток тощо). На практиці ж звільнитися з такої підстави досить важко, адже роботодавець може відмовитися підписувати наказ про звільнення, переконуючи у відсутності порушень зі свого боку. У такому разі працівнику доведеться відстоювати свою позицію в суді, надавши відповідні докази.

Якщо ж працівник зможе відстояти своє право звільнитися у зв’язку з порушенням роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору, то крім обов’язкових виплат при звільненні (заробітної плати, грошової компенсації за невикористану відпустку) йому також виплачується вихідна допомога в розмірі не менше тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП)

Чи виплатять допомогу по безробіттю?

Відповідно до законодавства особа, яка звільнилася за власним бажанням з поважних причин, може отримати допомогу по безробіттю вже з восьмого дня після реєстрації, зареєструвавшись в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітна.

Водночас особи, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин або за згодою сторін, отримують допомогу тільки з 91-го календарного дня після набуття статусу безробітного.

Особам, які звільнені внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору виплата допомоги по безробіттю відкладається не більше ніж на один місяць.

Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середньої заробітної плати  звільненого працівника залежно від страхового стажу: до 2 років - 50 відсотків; від 2 до 6 років - 55 відсотків; від 6 до 10 років - 60 відсотків; понад 10 років - 70 відсотків.

У разі, якщо страховий стаж за календарний рік, що передував реєстрації особи як безробітної, становить менше 6 місяців допомога по безробіттю призначається у мінімальному розмірі. З 2012 року і дотепер він є незмінним – 544 грн.

Розрахувати приблизний розмір своєї допомоги по безробіттю можна за допомогою калькулятора на порталі Державної служби зайнятості http://trud.gov.ua/control/uk/job/calculator

При цьому допомога по безробіттю виплачується  залежно  від  тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: перші 90 календарних днів - 100 відсотків; протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків; у подальшому - 70 відсотків. Однак розмір допомоги не може бути меншим мінімального. Хоча, куди вже менше?

 

Віталій Дацюк, кандидат юридичних наук для ProZak.info

26 коментарів


 1. Лип 20, 2016 | 21:48

  Мене звуть місіс Вікторія Франклін, Я приватний кредитор, який видають
  кредит приватним і корпоративним осіб. Ви були відхилені
  так багато банків? Чи потрібна фінансування, щоб створити свій бізнес? робити
  вам необхідно фінансування для розширення вашого бізнесу? Або вам потрібен
  персональний кредит?. зв'яжіться з нами :: victorialoaninvestment02@gmail.com
   
  ФОРМА ДАНИХ позичальника
   
  1) ВАШЕ ІМ'Я:
  2) СЕКС:
  3) ВАША КРАЇНА:
  4) ВАША ПРОФЕСІЯ:
  5) Ваш сімейний стан:
  6) Номер телефону:
  7) ЩОМІСЯЧНИЙ ДОХІД:
  8) АДРЕСА:
  9) МЕТА:
  10) КРЕДИТНА ЗАПИТ:
  11) КРЕДИТНА ТЕРМІН:
   
  зв'яжіться з нами :: victorialoaninvestment02@gmail.com
  З найкращими побажаннями
  Пані Вікторія Франклін

 2. Жов 01, 2016 | 22:31

  Вам нужен быстрый кредит? Мы можем помочь вам с кредита вам нужно.
  Мы предлагаем персональные кредиты и кредиты на развитие бизнеса.
  Личные кредиты (от $1000 - $50 000)
  Бизнес-кредиты (от $5000 - $20 000 000)
  Годовая процентная ставка составляет 3%.
  E-mail: preeminent.loans@gmail.com

  Ниже приведена форма заявки на кредит. Заполните его правильно и отправить его нам.
  Ваши Полные имена .....
  Ваш Текущий домашний адрес .....
  Твоя страна.....
  Ваш город .....
  Номер твоего мобильного.....
  Ваш возраст.....
  Мужчина или женщина.....
  Ваше семейное положение .....
  Твоя профессия.....
  Ваш ежемесячный доход .....
  Сумма кредита Обязательный, как .....
  Цель займа .....
  Срок кредита / Продолжительность .....

  Как только мы получим эти детали от вас, мы начнем процесс вашего кредита сразу.

  E-MAIL: preeminent.loans@gmail.com

  спасибо

 3. Лис 30, 2016 | 15:21

  Вам потрібен кредит для будь-якої причини? зв'яжіться з нами зараз з
  доступна ціна
  Пропозиція кредиту на 3% річних з мінімальним $ 1000 і максимум
  від $ 50,000,000,00 і якщо ви зацікавлені, будь ласка, не соромтеся
  зв'яжіться з нами за адресою:

  orlandoloanfirm@gmail.com

  Для отримання додаткової інформації.

  Ви повинні заповнити та надіслати нам наступну інформацію, щоб
  ми можемо продовжувати кредит
  мати справу.

  Твоє ім'я:
  Адреса:
  країна:
  пол:
  вік дітей:
  Розмір позики:
  тривалість:
  Місячний дохід:
  Номер телефону:
  Мета кредиту:

  orlandoloanfirm@gmail.com

  Спасибі, найкращі побажання, і ми очікуємо вашого термінового відповіді.

  Г-н Вільям Сміт

 4. Січ 04, 2017 | 16:09

  ** Уникнути шахрайства **

  Сезонні вітання,

  Мене звуть пан Майк Роберт і я керуючий директор Майк Роберт служби позики і ми видаємо кредити на 2% річних, і ми видаємо кредити зі зручною тривалості кредитів на 1 до 30 років.

  Видаємо кредити від як мінімум $ 5000 до максимум $ 10.000.000,00 і ми дуже надійні, і ми відповімо на регулярній основі листа.

  Вам потрібен бізнес-кредит?
  Вам потрібен персональний кредит?
  Ви хочете купити автомобіль?
  Ви хочете, щоб рефінансувати?
  Вам потрібен іпотечний кредит?

  Якщо ви серйозно мислячих зв'яжіться з нами сьогодні:
  E-MAIL 1: Mikerobertloans@gmail.com
  E-MAIL 2: Mikerobertloans@yahoo.com
  Я сподіваюся почути від вас скоро.

  Г-н Майк

 5. Січ 04, 2017 | 16:09

  ** Уникнути шахрайства **

  Сезонні вітання,

  Мене звуть пан Майк Роберт і я керуючий директор Майк Роберт служби позики і ми видаємо кредити на 2% річних, і ми видаємо кредити зі зручною тривалості кредитів на 1 до 30 років.

  Видаємо кредити від як мінімум $ 5000 до максимум $ 10.000.000,00 і ми дуже надійні, і ми відповімо на регулярній основі листа.

  Вам потрібен бізнес-кредит?
  Вам потрібен персональний кредит?
  Ви хочете купити автомобіль?
  Ви хочете, щоб рефінансувати?
  Вам потрібен іпотечний кредит?

  Якщо ви серйозно мислячих зв'яжіться з нами сьогодні:
  E-MAIL 1: Mikerobertloans@gmail.com
  E-MAIL 2: Mikerobertloans@yahoo.com
  Я сподіваюся почути від вас скоро.

  Г-н Майк

 6. Кві 19, 2017 | 18:03

  Електронна пошта: addisonfinancialorporation@gmail.com

  Вам необхідна бізнес-кредит, особистого кредиту, автокредиту, сільськогосподарського кредиту або проектного фінансування? Існує гарна новина для вас. Пропонує кілька ставка 2% по кредитах і синдикатів. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами по електронній пошті: addisonfinancialorporation@gmail.com

  Addison Фінансова компанія

  Електронна пошта: addisonfinancialorporation@gmail.com

 7. Кві 19, 2017 | 18:03

  Електронна пошта: addisonfinancialorporation@gmail.com

  Вам необхідна бізнес-кредит, особистого кредиту, автокредиту, сільськогосподарського кредиту або проектного фінансування? Існує гарна новина для вас. Пропонує кілька ставка 2% по кредитах і синдикатів. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами по електронній пошті: addisonfinancialorporation@gmail.com

  Addison Фінансова компанія

  Електронна пошта: addisonfinancialorporation@gmail.com

 8. Кві 19, 2017 | 18:03

  Електронна пошта: addisonfinancialorporation@gmail.com

  Вам необхідна бізнес-кредит, особистого кредиту, автокредиту, сільськогосподарського кредиту або проектного фінансування? Існує гарна новина для вас. Пропонує кілька ставка 2% по кредитах і синдикатів. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами по електронній пошті: addisonfinancialorporation@gmail.com

  Addison Фінансова компанія

  Електронна пошта: addisonfinancialorporation@gmail.com

 9. Кві 19, 2017 | 18:04

  Електронна пошта: addisonfinancialorporation@gmail.com

  Вам необхідна бізнес-кредит, особистого кредиту, автокредиту, сільськогосподарського кредиту або проектного фінансування? Існує гарна новина для вас. Пропонує кілька ставка 2% по кредитах і синдикатів. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами по електронній пошті: addisonfinancialorporation@gmail.com

  Addison Фінансова компанія

  Електронна пошта: addisonfinancialorporation@gmail.com

 10. Тра 05, 2017 | 19:38

  Вам потрібен кредит, або ви були відхилені банку або будь-якої компанії
  кредит через погану кредит? Чи є у вас неоплачені рахунки або вас в борг? для
  швидкий контакт відповідь: Ferdinandleofinance@gmail.com
  назва:
  Сума кредиту:
  Кредит Тривалість:
  Країна:
  адреса:
  пол :.
  номер мобільного телефону

 11. Тра 05, 2017 | 19:40

  Вам потрібен кредит, або ви були відхилені банку або будь-якої компанії
  кредит через погану кредит? Чи є у вас неоплачені рахунки або вас в борг? для
  швидкий контакт відповідь: Ferdinandleofinance@gmail.com
  назва:
  Сума кредиту:
  Кредит Тривалість:
  Країна:
  адреса:
  пол :.
  номер мобільного телефону

 12. Тра 15, 2017 | 12:58

  Salutations à vous,
  je mets en ligne des services offrant un prêt sécurisé et garanti à un taux d'intérêt très bas de% 3 Nous offrons des prêts personnels, un prêt de consolidation de la dette, un capital de risque, un prêt commercial, un prêt pour l'éducation, un prêt immobilier ou un prêt pour quelque raison que ce soit. Avez-vous un mauvais crédit? Vous pouvez toujours postuler.

  Remarque: Pour le montant du prêt personnel, vous devez disposer d'un minimum de 5 000 $ et maximum de 0 $ 150 000 alors que le montant des prêts aux entreprises et aux investissements est inférieur à 100 000 $ et au maximum de 50 000 000 $.

  Contactez-nous aujourd'hui pour vos applications! (Kowalskaanna12@yahoo.com)

  Votre sincèrement,

  besoin de prêt urgent

 13. Тра 25, 2017 | 16:52

  Добрий день, я є зареєстрованим приватним грошима кредитором. Ми видаємо кредити, щоб допомогти людям, фірми, які необхідно оновити своє фінансове становище в усьому світі, з дуже мінімальними річними відсотковими ставками за ціною від 2% протягом року до 30 років, терміну погашення тривалості в будь-яку частину світу. Ми видаємо кредити в межах діапазону від 5000 євро до 100,000,000 євро. Наші кредити добре застраховані, для забезпечення максимальної безпеки є нашим пріоритетом. Зацікавлена ​​особа повинна зв'язатися з нами по електронній пошті: (24hourstloancompany1@gmail.com)

 14. Чер 22, 2017 | 08:31

  Вам потрібна позика з дуже низькою ставкою 2%? Ми виділяємо житловий кредит, комерційну позику будь-яку позику Зацікавлені, зв'яжіться з нами по електронній пошті: arnoidweman@gmail.com для отримання додаткової інформації

 15. Сер 08, 2017 | 03:26

  Вранці, уряд США Міс вітає Роуз Вільямс, я відрізав Алабами, і по електронній пошті, щоб мені позичити економіка побігли цю компанію, і тепер це швидкий і надійний апарат, кредит, щоб зберегти свою роботу в будь-якій формі кредитної захисту і компанія $ 800.0000 підібрати, і набагато більше інформації в Інтернеті завжди зробила вибір, так що я швидко і все контакт без напруги все для мене і грошей повідомлення Ума на мій рахунок після 24 годин, вони підтверджують, я був здивований, і тепер я щасливий. lawsonsmithloanGmail.com, Адам і я тепер допомогти: в даний час термінові повідомлення електронної пошти, пов'язані з науково-дослідницької кредит, ті, хто допомагає мені, це міра середнього. Нижче кредит підбадьорливі слова. Відповідальна кредитування і матеріал розбилися Потрібен кредит? Вам потрібен кредит, щоб погасити кредит і борг? Чи потрібно фінансування для створення вашого бізнесу? Чи є кредит для великих проектів? Вам потрібен кредит коледжу? Вам потрібно фінансувати інші заходи? Електронна пошта: Ми lawsonsmithloan@gmail.com
  Як показано на фіг.

  ФОРМА ЗАЯВКИ нижче:

  Ім'я заявника:
  Назва компанії:
  Мета кредиту:
  Місто:
  Штат / провінція:
  Професія:
  Стать:
  Країна:
  Телефон:
  Вік:
  Сума, необхідна для позики:
  Тривалість:
  При необхідності:

  Ми сертифіковані, надійні, надійні, ефективні, швидкі та динамічні. Зверніться до нас ... .Тяне:
  Lawsonsmithloan@gmail.com
  Спасибі, і Бог благословить вас.

  Менеджер з реклами

 16. Сер 26, 2017 | 08:42

  Вам терміново потрібний кредит тут, ваш шанс. Компанія ANDREW MOHS FIRM видає позику за дуже низькою процентною ставкою для фізичних осіб, компаній та громадськості, які потребують коштів для погашення своїх векселів. Для отримання заявки на отримання кредиту зв'яжіться з нами електронною поштою: andrewmohsfirm@gmail.com або +2349061800717.

 17. Сер 26, 2017 | 17:41

  Affordable Loan Offer ( markkent5050@gmail.com)
  Do You Need A Loan? ( tomyanis247@gmail.com >>>markkent5051@gmail.com)
  Eintrag
  Good Day Sir/Madam: Do you need an urgent loan to finance your business or in any purpose? We are certified,legitimate and international licensed Loan Factory we offer loans to Business firms.interest rate of 1%.

  Available loans we offer are,

  1. Personal Loan
  2. Business Loan
  3. Investement Loan

  - Complete Name:
  - Loan amount needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:

  Contact us today via:
  tomyanis247@gmail.com
  markkent5050@gmail.com>>>markkent5051@gmail.com
  Get your instant loan approval

  Good Day Sir/Madam: Do you need an urgent loan to finance your business or in any purpose? We are certified,legitimate and international licensed Loan Factory we offer loans to Business firms.interest rate of 1%.

  - Complete Name:
  - Loan amount needed....$, €, £:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:
  Have You Applied Before?...
  With Best Regards.
  Mr mark kent
  Interested Applicants Should Contact Us Via Email: markkent5050@gmail.com( markkent5051@gmail.com >>>tomyanis247@gmail.com)
  We look forward to hear from you.

 18. Жов 07, 2017 | 14:34

  Нехай мир миру буде з тобою.
  Ви діловий чоловік або жінка? Ти в будь-якому
  фінансовий стрес або вам потрібні кошти для запуску
  ваш власний бізнес?
  а) особистий кредит, розширення бізнесу.
  б) Запуск бізнесу та освіта.
  в) консолідація заборгованості.
  Контакт: michaelmilkenmoneylender@gmail.com з наступним:
  Ім'я: ..........................................
  Країна: .........................................
  Держава .........................................
  Місто ...........................................
  Адреса: ..........................................
  Подружжя
  Статус: .......................................
  Стать: .................... Вік .......................
  Потрібна сума позики: .........................
  Тривалість кредитування: ...................................
  Особистий номер мобільного телефону: .......................
  Щомісяця.
  Дохід: .....................................
  Спасибі і Бог благослови
  електронна адреса: michaelmilkenmoneylender@gmail.com

 19. Жов 15, 2017 | 16:53

  Affordable Loan Offer (((( helmondkazimloans@gmail.com))))
  Do you need a loan?
  Do you need financial help?
  Does your firm, company or industry need financial assistance?
  Do you need finance to start your business?
  Do you need finance to expand your business?
  Do you need personal loan? Please, contact us for more information:
  mrs joy
  Email: ((((helmondkazimloans@gmail.com))))
  Email:((((insaatbema@gmail.com))))

 20. Жов 17, 2017 | 16:30


  Welcome to Ocean Finance Loans, our mission is to help our clients live in a dream through personal mortgage loans and refinancing options of all types. Get your loan within 5 hours. We provide service from an enterprise that adhere to our customers' goals and concerns for the first time. Invitations, service, and quality are the secrets of our success, refinance your current home or company, business loans, student loans and all types of loans. We give out 2% interest loans. Contact us today at
  oceanfinances12@gmail.com

 21. Жов 30, 2017 | 16:30

  Мене звуть містер Картер Коллінз, я приватний кредитор, який виділяє позику приватним та корпоративним особам. Чи вас відкинули так багато банків? Вам потрібні фінанси, щоб створити свій бізнес? Вам потрібні фінанси для розширення вашого бізнесу? Або вам потрібна особиста позика ?. зв'яжіться з нами зараз :: cartercreditunionoffer.link@gmail.com
  Кваліфікація щодо даної транзакції:
  1) Позичальник повинен довіряти добросовісним і необмеженим граціозом. 2) Навіть при поганому кредиті ми як і раніше гарантуємо позичальнику позику без обмежень у цій компанії. 3) Позика може бути надана навіть за низьких кредитів. 4) Фіксована ставка відсотка за кредитом становить 2%. Ми виділяємо кредит від дзвінків у розмірі від 5000 до 30 000 000 доларів США.
  ФОРМА ДАНИХ ЗАГАЛЬНИКІВ
  1) ВАШЕ ІМ'Я:
  2) СЕКС:
  3) ВАША КРАЇНА:
  4) ВАША ОКУПАЦІЯ:
  5) ВАШ МІЖНАРОДНИЙ СТАТУС:
  6) НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:
  7) МІСЯЧИЙ ДОХІД:
  8) АДРЕСА:
  9) МЕТА:
  10) ЗАПРОШЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ:
  11) ДИСТРИБУВАННЯ КУРОРТІВ:
  зв'яжіться з нами зараз :: cartercreditunionoffer.link@gmail.com
  З найкращими побажаннями
  Пан Картер Коллінз

 22. Лис 02, 2017 | 16:53

  Здравствуйте,

  Электронная почта: renbergborcfirm@gmail.com

  Вам нужен срочный кредит для решения ваших финансовых потребностей, Мы предлагаем кредит от 5 000,00 до 10 000 000,00, мы надежные, эффективные, быстрые и динамичные, со 100% гарантированными Мы также выдаем кредит в евро, фунтах и долларах, турецкой лире, Рублях, тенге, украинской гривне и так далее. Процентная ставка, применимая ко всем кредитам, составляет 2%, если вы заинтересованы вернуться к нам.

  Электронная почта: renbergborcfirm@gmail.com

 23. Лис 04, 2017 | 15:41

  Я Адамс Роберт, вам потрібна позика? Щоб погасити борги? Оплачувати рахунки? Щоб розпочати власний бізнес? Ось дуже швидкий та довірений кредит, який кредитує в будь-якому кредитному рахунку, надає будь-який вид вам зараз, від $ 1000 до $ 10 000 000 00. Зв'яжіться з нами зараз, не витрачаючи багато часу на наш особистий електронний лист: firstloanfinanceservice@yahoo.com .

  Пам'ятайте, що ми спочатку, коли мова йде про чесність і довіру.

 24. Гру 21, 2017 | 08:11

  Привіт усім, веселі свята від нас перед вами

  Ви шукали варіанти фінансування для нової купівлі будинку, будівництва, кредиту на нерухомість, рефінансування, консолідації заборгованості, особистого чи комерційного призначення? Ласкаво просимо в майбутнє! Фінансування стало легким у нас. Зв'яжіться з нами, оскільки ми пропонуємо нашим фінансовим сервісом низьку та доступну процентну ставку в розмірі 2% для довгого та короткого терміну кредитування Зацікавлений заявник повинен зв'язатися з нами для подальшої процедури отримання позики за адресою guarantyloanfirm56@gmail.com

 25. Січ 04, 2018 | 09:24

  Это писал не юрист, а необразованый болван! Как можно вводить людей в оману???!!! Писать и не знать законов!

 26. Січ 15, 2018 | 03:54

  Доброго ранку
  Вам потрібна термінова позика для вирішення ваших фінансових потреб,
  надайте кредити від $ 3000 до $ 1000,000.00 Макс, ми надійні, ефективні, швидкі та динамічні, з 100% гарантованою кредитом також дає (євро,
  фунти та долари.) Процентна ставка, яка застосовується до всіх кредитів (3%), якщо ви зацікавлені в поверненні до нас. через (Raymondloancompany01@gmail.com: надані послуги включають:
  * Вдосконалення будинку
  * Inventor Кредити
  * Кредит на консолідацію боргу
  * Бізнес-позики
  * Персональні позики.
  Зверніться до нас сьогодні, і ми з радістю робимо бізнес
  з нами Email: Raymondloancompany01@gmail.com

Написати коментар

Loading...
 • Про нас

  Prozak - Інформаційний антидепресант

  Тел.: +38 095 308 8778

  mail.prozak@gmail.com
 • Останні Tweets

 • Фото з Галереї

  • 8
  • 5
  • 20160730_140414
  • 3
  • 7
  • IMAG5687
  • IMAG5464
  • IMAG5498
  • IMG_2095
  • 3
  • IMAG5366
  • IMG_1763
  • 13052532_758525780950616_1153731660_o
  • IMAG5232
  • 19
  • DSC_4952